نمی دانم چه بنويسم. وقتی می شنوم در گوشه ای از کشورم هموطنانی بی گناه به جرم عبور از جاده کرمان-بم به سادگی به قتل می رسند...

راستی... بأی ذنبٍ قتلت؟