روز دوم خرداد (پريروز) جلسه برای تصمیم گيری در مورد جشن برگزار شد.

من شخصا با توجه به کار پيش آمده در اين جلسه نبودم؛ اما بنا به گزارش خبرنگاران اعزامی! در اين جلسه که بيشتر جنبه اعلام خبر و مقررات داشته است قرار به ثبت نام هرفرد با هزينه اوليه ۴۰ هزار و هر مهمان با ۵ هزار تومان شده است.

فعلا محدوديتی از نظر تعداد مهمانان اعلام نشده است. محل برگزاری جشن در پتروشيمی و زمان آن ۲۴ شهريور اعلام شده است.

فعلا محدوديت زمانی برای ثبت نام اعلام نشده است.

 

همين...منتظر اخبار بعدی باشيد