تربيت بدنی دانشگاه علوم پزشكی تبريز مسابقه ای تحت عنوان«پيش بينی کنيد و جايزه بگيريد»برگزار ميکند.

برای شرکت در اين مسابقه بايد تيم های صعود کننده از هر گروه را تا ۲ تير پيش بينی و به دفتر تربيت بدنی ارسال کنيد تا در قرعه کشی جوايز شرکت کنيد