واحد علمی انجمن اسلامی دانشکده اقدام به راه اندازی يک بانک سي-دی های علمی کرده، که به زودی عضوگيری ميکنه.

راستی اگر هم کسی ميخواد تو اين بانک سی-دی همکاری کنه به مسوول واحد علمی انجمن ،که يکی از ۷۸ هاست، مراجعه کنه.

اين بانک سي-دی با حدود ۵۰ عنوان سی-دی علمی شروع به کار خواهد کرد.