گویند كه

در افتتاحیه المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای سراسر كشور، دو دانشگاه علوم پزشكی قم و شهید بهشتی با چادر رژه رفته اند و وزیر محترم هم سریعا برخاسته و گفته است كه به هركدام از این بانوان محترم یك ربع سكه اهدا خواهند فرمود. بقیه نسوان حاضر هم با یك "هووووووو"ی بلند احتمالا با ایشان همنوا شده اند. البته زبانم لال، بقیه بانوان محترمه بدون حجاب نبوده اند كه...آنها هم با حجاب كامل رژه رفته بوده اند (و گرنه...) منتها ایشان برخلاف اوشان چادری نبوده اند.

و همچنین گفته اند كه

روزی یك آقای محترمی (و بنا به روایتی همین امیر كبیر خودمان!) به یك چاه كن محترمی دستور میدهد كه در جایی چاه آبی حفر كند. این آقای چاه كن هر چه می كنده به آب نمی رسیده بنابراین می رود و به آقای صاحبكار می گوید كه:« قربانت بگردم این چاه برای شما آب نخواهد داشت.» صاحبكار هم می گوید:«تو بكن...اگر برای من آب ندارد، برای تو كه نان دارد.»

و حالا ما می گوییم كه

وزیر جان! كامران جان! تصدقت! اگر بلد نیستی فرهنگ چادر را گسترش بدهی چرا با بذل و بخشش از بیت المال فرهنگ ظاهرسازی را حاكم می فرمایی؟ تازه حساب كرده ای كه سال آینده باید چند تا سكه خرج كنی؟!!!...كامی جان! قربان آن صدای خش دار ملوست بروم الهی، درست است كه این كارها برای آن نسوان مورد لطف شما نان دارد اما برای شما آب نخواهد داشت.

... همین