پیشاپیش روز پزشک مبارک...صد سال به این پزشک ها ...الهی خودتون پزشک باشید اما عمرتون مثل پزشک نباشه !!!!

فعلا این تبریک رو داشته باشید تا بعدا بقیه ش رو عرض کنم.