وقتي ميريم بيمارستان بايد مطالب علمي و پزشكي رو به ملت محترم طوري حالي كنيم كه به دست و بالمون نپيچن.آخه عموما اونهايي كه به مراكز درماني مراجعه ميكنن احساس ميكنن خودشون يه پا دكترن و تنها با چند جمله توضيح شما خواهند تونست تا اخر مطلب رو بخونن.

تنها راه حل شما در اين شرايط استفاده از نوعي ترمينولوژي فولكلوريكه كه هم طرف بفهمه شما چي ميگين و هم شما بتونين يه شرح حالي از گذشته پزشكي طرف بگيرين.

- در اينجا ليستي از بعضي اصطلاحات رايج و معاني اصلي اونها رو تقديم حضورتون ميكنم:

قلبش رو انداختن تو تلويزيون: اكوكارديو گرافي شده

شيكمش رو انداختن تو تلويزيون: سونوگرافي شكم شده

ميكروفون كشيدن رو شيكمش: ايضا سونوگرافي شكم شده

شير خورد رفت جلو دستگاه: باريم سوالو شد

برقش دادن: راديو تراپي شد

سيم به دستش بستند رعشه گرفت: الكترو ميوگرافي شده

عكس رنگي انداختند: سي تي اسكن شد

با لوله نيگاش كردند: اندوسكوپي شد

ترموستات داشت: بي پي اچ (بزرگي پروستات) داشت

آب رفت تو قلبش: افيوژن پريكارد پيدا كرد

دماغش رو شيرين كاري كردند: براي اپيستاكسي مريض شرينك انجام دادند

تامسون گذاشتند: تامپون گذاشتند

از تو دماغش مُركّب زدند: شاركول از طريق ان-جي براي بيمار گاواژ شده

آب كمرش رو كشيدن: ال-پي انجام شده

*** در صورتيكه شما هم چنين اصطلاحاتي را سراغ داريد ، براي ما هم بفرستيد تا استفاده كنيم