اخيرا گويا قرار شده که اتاقهای مختلف آموزش دانشکده به صورت شبکه از طريق کامپيوتر به هم وصل بشوند.

اين کار از قرار معلوم به منظور تسهيل در خدمت رسانی به دانشجويان ( به مناسبت سال نهضت خدمت رسانی !) انجام ميشود. تا در به در از اين اتاق به آن اتاق نروند.

گويا کارمندان آموزش هم از اين قضيه کلی خوشحال شده اند! چون حالا راحت ميتوانند با هم از طريق شبکه گيم ( بازی کامپيوتری ) صرف بفرمايند.