چه حرف جالبی زده  سینوس کاروتید در آخرین پستش....

بی عنوان .بی خیال.بی انگیزه.بی احساس....

الان تقریبا یک همچین احساسی دارم......

همين....