در حاشيه نمايشگاه پزشكی تبريز فرصتی دست داد تا با چند نفر از مسوولين غرفه های بيمارستانها صحبتی بكنم.
حرف از كيفيت بد غذاهاي بيمارستانها و كمبود امكانات رفاهی شد، يكي از مسوولين غرفه ها می گفت: نه اينكه بيمارستان پول نداشته باشد، اما در آمد بيمارستان اول صرف حق و حقوق روسا و در راس آنها رييس دانشگاه می شود و بعد از آن مخارج ضروری بيمارستان (که ضرورت را هم روسا معین میکنند البته) بعد اگر چیزی تهش بماند خرج بقیه چیزها می شود.
به همین خاطر بیمارستان X بیست روز است که گوشت ندارد و تعداد زیادی از ونتیلاتورهای بیمارستان y هم مدتهاست به دلیل نپرداختن بدهی تعمیرات گوشه انبار شرکت سرویس دهنده تعمیرات خاک میخورند.