امروز قرار است به یک پرسش تاریخی جواب بدهیم...قرار است اعتراف بکنیم... قابل توجه تمام کسانی که در این مدت به دنبال هویت واقعی نویسنده(گان) این وبلاگ بودند:

من اعتراف می کنم، همه بدانید که این من بودم که در این مدت وبلاگ را می نوشتم...بله «من».. درست است، باورش سخت است ...من در تمام این مدت در پس نقابی که به چهره داشتم، این وبلاگ را می نوشتم و نشر اصادیق و اکاذیب می کردم.

البته من هم مثل همه مجرمین اولش نمی خواستم اعتراف کنم، اما وقتی متوجه شدم که ماهواره های اطلاعاتی محل اختفای من را به تمام جهان مخابره کرده‌اند مجبور شدم لب به اعتراف بگشایم.

این هم تصویر ماهواره‌ای محل اختفای من که از آنجا تمام عملیات را ساماندهی می کردم:

عكس ماهواره‌اي از محل اختفاي نامبرده

هی‌‌‌ی‌ی‌... یاد روزهای خوابگاه به خیر