در مطلبي تحت عنوان  ورود ممنوع - بخش زنان در مورد ممنوعيت حضور دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي تبريز در بخش گفته بودیم.اما....

خبر:
اخبار واصله! حاکیست که به خاطر کم شدن تعداد اینترنهای ورودی جدید و به تبع اون تعداد اینترنهای دختر، گروه زنان برای جبران کمبود نیروی انسانی!!! حضور در درمانگاه و بخش را برای دانشجویان پسر اجباری کرده.

قضاوت:
نه! زود قضاوت نکنید، قرار نیست چیزی یاد بگیرن یا از حدود تعیین شده تجاوز کنند. بلکه مثلا اینترن درمانگاه فقط کارهایی مثل فشارگرفتن و نوشتن شرح حال (بدون معاینه یا اخذ شرح حال دقیق یا حتی دیدن مریض) رو انجام خواهد داد. اینترن بخش هم به امور میرزا بنویسی مشغول شده و اصولا کاری با خود بیمار نخواهد داشت.
بعبارت بهتر« اینترن اصلا مریض رو نمی بینه.»

سکانس: 
اینترن روی صندلی درمانگاه نشسته است، فشار میگیرد، دیکته های استاد را می نویسد ولی اجازه معاینه یا حتی دیدن بیمار را ندارد.

از قرار معلوم، بیماران هم وقتی می بینند که پزشکشان (استاد) به اینترن اعتماد ندارد، از دادن شرح حال طفره می روند و معمولا جواب سربالا می دهند.

حالا:
۱- اگه مشکل فشار گرفتنه، استاد خودش فشارو بگیره یا یک بهیار برای اینکار پیدا کنه.
۲-اگه مشکل نوشتن پرونده درمانگاهه، کسی که مریض رو می بینه باید پرونده رو بنویسه...اصلا نوشتنٍ مریض ندیده درست و قانونی نیست.
۳-این چه کشوریه که در یک شهر پسرها خودشون بچه میگیرند و همه کاری برای مریض میکنند و اعتماد کامل وجود داره اما تو شهر دیگه اینطوریه؟!

شعر:
به مارماهی مانی، نه این تمام، نه آن
منافقی چه کنی؟ مار باش، یا ماهی

تمام