داش ممد رضا معیارهای خود را برای ازدواج اعلام کرد.......

آبجی هدیه خبر عقدکنون خود را تکذیب کرد........

ننه نیکی در یک رستوران دیده شد.......

.......

وچه راحت می فروشند....و چه با اشتیاق می خرند!!!