تنها چیزی که همیشه آن را می بینیم اما متوجه اش نمی شویم «دماغ» ماست!!!