مهاتما گاندی می فرماید:« دوست دارم دیوارهای خانه ام را طوری بسازید که نسیم تمام فرهنگها در آن بوزد، اما مایل نیستم طوفان آنها من را با خود ببرد.»