طبق آخرین نظر سنجی ما، ملت این قالب رو باحال تشخیص داده بودن(دم طراحش پر حرارت)...اما عده ای از همون ملت من باب تنوع خواستار تغییراتی در این کار شده بودند که.... (من بلد نیستم)