امواج تردیدم حتی فرکانس مشخصی هم ندارند تا رویشان پارازیت بیندازم.
بعضی وقتها می شود که می خواهم فقط فکر کنم...حتی اگر به نتیجه ای نرسم....شاید این هم یک جور اعتیاد است...شاید یک جور جدا شدن از حقیقت.