ما نمی دانستیم که بانو یانگوم در جوار تمام کمالات و جمالات و جواهرات بودنشان، پزشکی هم می خوانده و گرنه زودتراز اینها در پستی مفصل نسبت به ایشان ابراز ارادت می نمودیم!!!!!.


جا دارد که خواهران محترم همکار در رشته پزشکی از ایشان یاد بگیرند و به جای اینکه این قدر بهانه شغلی و درسی و غیره ای! بیاورند بروند کمی هم آشپزی خود را تقویت بنمایند.

(البته بطور کلی بد بودن دستپخت جامعه نسوان برای ما که بد نیست و باعث میشود کار و بارمان رونق بگیرد)