گلاب به روتون!

پیش دکتر «د» در درمانگاه بودم، داشت بچه ای رو ختنه می کرد که بچه ادرار کرد و روپوش و لباس دکتر آلوده شد.
دکتر در حالیکه که روپوشش رو در می آورد تا روپوش دیگه ای بپوشه گفت: «اینا رو بفرستیم برای نویسنده روزنامه شرق؟!!ولی بعید می دونم باز هم متوجه بشه!»

__________________________________________
- وبلاگ دندانپزشکان تبریز (فارغ التحصیلان دانشکده دندان تبریز) را تازه کشف کردیم، نوستالژیک شدیم.
- اینجا هم محبوبترین وبلاگهای فارسی را انتخاب می کنند، هر نفر 5 تا حق رای دارد.
- دستیار نامه هم راه افتاد