باز باران با ترانه، ...همه‌ی برنامه‌ها رو لغو می‌کنه!