توضیح واضحات: قرار شده تا کتاب مستطاب تذکره دکتر را که اوشان توسط ایمیل یکجا بر بنده‌ی حقیر سراپاتقصیر نازل نموده، تکه تکه برایتان قرار دهم تا مطالب یکجا سردلتان نماند... این هم قسمت نخست:

کچلرود جای بسیار خوبی می باشد، ما در اینجا خیلی ذوقمرگ استیم (یعنی هستیم) و در بهداری دکتربازی در می آوریم. ما در اینجا اسم هر جور موادی را که دلتان بخواهد یاد گرفته می باشیم، اینجا تنوع معتادها و موادش حتی از بخش تندرستی(ویژه معتادان) -که ما در بیمارستانمان داشتیم- هم بیشتر است و ما خیلی خوشحال می باشیم که داروهای مسکن بهداری اصلا مصرف نمی شود و ما می توانیم ترشی استامینوفن یا لیته ایبوپروفن راه بیندازیم.
برادران معتاد ما در اینجا، حتی ترامادول را هم داخل آدم حساب نمی کنند و به ریش کاشفین این قرص هر و هر لبخند می زنند!