و فقط....
یک...اسم....

بندر عباس

و بعد سرنوشت.......