برای درسهای نظری اين ترم چی بخونيم؟

 

اپيدميولوژی:  خانم دکتر عليزاده خودشون جزوه دارن ...همونو بخونين

پزشکی قانونی:  اگر تا آخرش رازی بياد که ميگه بايد کتاب بخونين؛ ولی اگر وسطها استاد ديگه ای بياد مثل ۷۷ ها بايد جزوه بخونيم.

اخلاق:  واعظ تا «و» رو هم ميخواد که بايد حفظ کنيم ولی عبدالجباری مثلا استنباطی سوال ميده از کتاب خودش.