حکایات متعددی در طول تاریخ هستند که میتوان آنها را از زوایای مختلف دید و تعبیر و تفسیر یا حتی تحریف کرد... در این بین تک و توک حکایاتی هستند که از هر زاویه به آنها بنگری یک رنگ و شکل دارند، مثل یک کره شفاف...بدون زاویه و وجه...عریان و آشکار

فرقی نمی کند پیر باشی یا کودک، ماتریالیست یا معنویت گرا، کمونیست یا لیبرال، مسلمان یا مسیحی یا یهودی....کافیست انسان باشی تا تلخی برخی واقعیات را درک کنی....

...

یکی از این واقعیات، حکایتی است بسیار تلخ با طعم اسراییل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: گفته بودم با سیاست کاری ندارم،... اما نمی توان انسانیت را فراموش کرد