نصفه شب پدر و مادر جوانی با مراجعه به درمانگاه خواب نصفه نیمه ما را مورد عنایت قرار می دهند.....

-آقای دکتر! این بچه دستش رو زیاد مشت می کنه!!!!

ای یانگوم خفه شی با این فرهنگ سازیت....(چون معلوم شد تحت تاثیر قضیه مشت امپراتور بوده اند)

حالا هی وزارت بهداشت بیاد نمک به خورد خیار ها بده و بخونه«نمک خوردی بابا...فشارت زده بالا» به مریض با فشار ۱۰۰/۲۰۰ میگم نمک کم بخور،میگه آقای دکتر بدون نمک که مزه نداره!