قابل توجه دانشجويان محترم که مساله حضورغياب از اهم کابوسهای آنان است:

اپيدميولوژی:

 خانم دکتر معمولا به نماينده کلاس اعتماد ميکنند

اخلاق:  

 ۱- آقای عبدالجباری سختگير تشريف دارند

 ۲- آقای دکتر واعظ نسبتا بی خيال تشريف دارند.

پزشکی قانونی:

 ميتوان با همکاری دوستان دو دره کرد؛اما غيبت زياده از حد بچه ها ميتواند مشکل ساز باشد