فردا یا پس فردا ، بعد از مدتها یک سر، بر میگردم تبریز...

شهری که ۷ سال تمام در آن زندگی کردم، درس خواندم، سختی کشیدم، دوستان خوبی پیدا کردم و عقایدم در دانشگاه آن شکل گرفت.....

نه بدش را میگویم و نه خوبش را....گاه بدی دیدم و گاه خوبی....اما هرچه که شد، تبریز شد شهر دوم من...