به خدا وبلاگ هم مذکر مونث دارد...چه مذکر مونثی هم !!؟؟؟

...................................

.............................

.........................................

زیاده جسارت است........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر گونه تشابه اسمی- رسمی- زمانی- مکانی تکذیب میگردد!