ای ملت بدانید و آگاه باشید که دیواری کوتاهتر از دیوار پزشک و بویژه نوع وظیفه آن در این خدمت مقدس !!!! پیدا نشده نمیشود و نخواهد شد!!!!

ای ملت بدانید و آگاه باشید که من در هفته گذشته ۲-۳ تا ماموریت رفتم حالا بقیه شم هست!!!

.............

یکی از بچه ها میگفت: زندگی چیز غیر قابل پیش بینی ایه...درست مثل نیر-وی در-یا-یی!!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مورد پست قبلی دوستان بیشماری از طریق تلفن،ای-میل،کامنت، تلگراف،فاکس،چاپار،نامه و غیره!!! منظورمان را از ابراز چنین عبارت قلمبه سلمبه ای جویا گردیده بودند.

از آنجا که اصولا کلاس کار فعلا در گفتن حرفهایی است که ملت در بحرش بمانند ، توضیحی در این مورد نمی دهیم...اما بشارت باد بر جمعی از دوستان که حرف ما را به درستی گرفتند