يک فردی آمده در وبلاگش (که قبل از نوشتن اين مطلب احتمالا هيچ بازديد کننده ای هم نداشته)