اولين مساله ای که همه دوستان محترم در مورد خدمت به آن فکر می کنند اين است که «يعنی ميشه معاف بشم؟!»