ميخوام از اين به بعد بعضی مطالب علمی هم تو وبلاگ بذارم.

برای شروع  به اين نوارقلبی نگاه کنيد و با توجه به اطلاعات داده شده تشخيص بذارين....

An 83-year-old man with a history of ischemic congestive heart failure presents with intermittent lightheadedness that has lasted 1 week.

Hint
Review the ECG systematically for rate, rhythm, and axis. Count at least 3 disturbances.

جواب رو در قسمت <نظرات> همين يادداشت ببينيد.