لينکهای مفيد:
سايت معاونت وظيفه عمومی ناجا
انواع معافيت سربازی و شرايط اخذ آن