نگرش:
در مسیر، گاه به عقب نگاه می کنم تا ایمانم به حقیقت اراده افزون شود.
----------------------------------------------------------------------------------------
میروند:
دوستان یکی یکی یا رفته اند، یا دارند  می روند و یا میخواهند بروند (این دسته آخری البته تعدادشان بیشتر است!)..........................ما می مانیم و وطن!!!!