خط فقر به ۷۰۰ هزار تومان رسیده

وزارت بهداشت دیگه نمیتونه فیلتر صافی دیالیز رو برای بیمارستانها فراهم کنه

قیمت مایحتاج اساسی مردم کماکان داره بالا میره

اما نفت تقریبا به بشکه ای ۱۳۰ دلار رسیده

 

و دیگر هیچ.......... به به ...... به به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینجا را بخوانید