از قرار معلوم بعضی ISP ها سایت بلاغ رولینغ !!! را فولتور کرده اند. در نتیجه این قسمت لینکستان ما که از بلاغرولینغ می رولینگد, در بعضی جاها دیده نمیشود.

و اما مساله:

١- اولا بفرمایید که آیا شما این لینکستان کناری را می بینید یا نه؟

٢-چه کسی میدونه چطور میشه علیرغم فولتور بلاغ رولینغ استفاده کرد؟

٣- سایت جایگزینی سراغ دارید که ما OPMLمان را به آنجا مصادره کنیم (سایت معتبر-غیر فولتوره و ترجیحا غیر ایرانی)

۴-چطور میشه از فیدهای گوگل ریدرم در این ستون کناری استفاده کنم؟