چند بار شده تا حالا خدا را احساس کنی؟

چند بار شده به خونی که در رگهایت جریان دارد... به نبضت.... و  به ملایمت نفسهایت فکر کنی؟

هر چند روز یک بار می نشینی تا به کودکی  که درون توست بگویی که هنوز صادقانه و مهربانانه زندگی کردن را فراموش نکرده ای و زیر قولهای خردسالیت نزده ای؟

....

....

....

می دانی؟

هنوز هم انسانیت هست...هنوز هم خدا ما را دوست دارد...و گرنه تاکنون از بین رفته بودیم.