توی تاکسی....

مرد جوانی که صندلی جلو نشسته نیم نگاهی به روزنامه توی دستش می اندازه و میگه:« حیف ...اگه د