توی تاکسی....

 

مرد مسافر جوانی که در صندلی جلویی نشسته، نیم نگاهی به روزنامه اش می کند و با تاسف سری تکان می دهد و می گوید:...حیف...اگه دکتر شریعتی الان زنده بود...

راننده : کی هست این دکتر؟ دکترِ چی بوده حالا؟

مرد مسافر جا خورده...گلویش را صاف می کند و می گوید:معروفه...نشنیدین؟...اسم شریعتی رو نشنیدین؟

- هااااا...میدون شریعتی می شناسم...ولی تا جایی که یادمه دکتری اون طرفا مطب نداره!...خیلی وقته مُرده؟

مرد جوان صدای خفیف و نامفهومی از گلو خارج میکند و به پیاده رو خیره میشود...سخنرانی‌ای که احتمالا در مورد دکتر شریعتی و مسائل اجتماعی-سیاسی آماده کرده بود به ته حلقش گره خورده...