مرد مسافر جوانی که در صندلی جلویی نشسته، نیم نگاهی به روزنامه اش می کند و با تاسف سری تکان