می شود ساعت ها در مورد مادر سخنرانی کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که نتوانستیم گوشه ای را هم بیان کنیم.....

آب دریا را اگر نتوان کشید....هم به قدر تشنگی باید چشید

روز مادر و روز زن گرامی باد