سلام

من در این یکی دو هفته که نبودم با توجه به شرایط پیش آمده اخیر...در ماموریت بودم

.......................................................................................

.......................................................................................

.........................

.......................................................................................

.......................................................................................

......

لبخندببخشید اما همه چیز را که نمی توان نوشت!!!

فقط خیلی دلم میسوزد...خیلی......خیلی....