بومی شدن پذیرش دانشگاه یعنی چه:

الف) یعنی دانشگاه تهران را خود تهرانی ها با پول خودشان ساخته اند و بقیه حقی در آن ندارند.

ب)یعنی دانشگاه سی