فکر کنم حرف دکتر شریعتی بود که خدایا به من قدرت بده که آنچه را میتوانم، تغییر دهم و آنچه را نمیتوانم تغییر دهم، تحمل کنم (یا چنین مضمونی)

مشکل اینجاست که بعضی وقتها نمی دانیم چه چیز را میتوانیم تغییر دهیم و چه چیز را نه!