مکان:یکی از اتاقهای ساختمان دانشگاه ع.پ تبریز (2200کیلومتری بندرعباس)

-نه این کارت به نظر من مخدوشه!

- یعنی چی؟ این عین کارتیه که از بندرعباس دادن. من حتی اضافه پرس دور کارت رو هم قیچی نکردم.

-ببینید، قانون چیزیه که همه باید بهش احترام بذارن. اگه قانون بگه شما باید رییس فلانجا بشین من هم گردن می نهم! در ضمن من که نمی گم مقصر شمایین. ولی باید یه کارت پایان خدمت دیگه بگین براتون بزنن (یعنی صادر کنن)!!!

-(از شدت عصبانیت می خندم) خب الان ربطش چی بود؟

-یعنی قانون میگه که کارت مخدوش نباید باشه. پس برو کارت رو حداقل بده برات پشت نویسی کنن(منظور در بندر عباس)

-(کماکان می خندم و فشارم روی 20-30 است) آقاجان اینکه پرس شده ست،کجا باید پشت نویسیش کنن؟ در ضمن اینکه مخدوش نیست.

-ببینید، این دیگه مشکل شماست که کارت پرس شده

-تعجب آقاجان این کارت اصلا پرس شده تحویل من داده شده

-ببین، من 20 سال قبل از تو کارت پایان خدمت گرفتم! خودم هم اینجا کارشناسم! پس برو بگو یه کارت دیگه بدن!

-مگه بقالی سر کوچه ست برم بگم یه نوشابه دیگه بدین! کارت پایان خدمته! ...این اصلا چشه؟

-بخشنامه میگه این کارت مخدوشه؟

-میشه بخشنامه رو بیارین ببینم کجاش نوشته کارت من مخدوشه؟

-باشه میارم....نه....آقا من کارشناسم....ببینید، الان ما دولت داریم دیگه؟ - خب! -حکومت داریم؟ -خب!  -شما قبولش دارین؟ - آقا چه ربطی داره آخه؟ - نه قبولش دارین؟ - خب حالا بعله! - خب اگه قبولش دارین من میگم این کارت مخدوشه،  نمی گم شما اهل تقلبین اما چون کارت تقلبی زیاد شده باید احتیاط کرد. اصلا من کارشناسم، نمی خوام این کارت رو قبول کنم.باید خود پادگانت با من حرف بزنه.... -آخ

بعد از کلی چک و چانه، قضیه با مراجعه به چندین نفر دیگر از همکاران و مافوقان ایشان حل میشود.البته ایشان از من تعهد کتبی میگیرند که در صورت اثبات مخدوش بودن کارت پایان خدمت، معافیت از طرح(با توجه به گذراندن خدمت) لغو خواهد شد! به اکراه با توجه به ضیق وقت قبول می کنم.

در حاشیه:

@ تا آخر هم نفهمیدیم چرا مخدوش است!

@ بعد از برگشت، دوستام می پرسن اون "س" که مسخره بازی در نیاورد؟

@ از لحاظ اخلاق و طرز حرف زدن و مخصوصا لبخندهای ملیحی که با پشت چشم نازک کردن می اومد شبیه یک شخصیت خیلی مشهور جهانی بود. هر کس حدس بزنه که این شخصیت معروف کیه، جایزه داره