این هم اروپا از دید بعضی ایرانی ها!

با توجه به سرعت برق آسای اینترنت (همان برقی که می رود و نمی آید!) حجم عکس را تا جایی که ممکن بود پایین آوردم. کیفیت پایینش را به سرعت اینترنت خود ببخشید

آسیا از دید ایرانی ها