١-به نظر شما  قطع اس-ام اس برنامه نود چه دلیلی داشت؟

الف- مخابراته دیگه، دلیل نمی خواد که
ب- برای جلوگیری از اتلاف وقت ملت غیورتمند!!!
ج- چون پسر عمه ی آقای آخوندی در مخابرات آبدارچی است
د- میخوای اس-ام-اس خودتم قطع کنم تا دلیلش رو بفهمی؟

٢- فردی که با عادل فردوسی در گیر شد چه نام داشت؟ (راهنمایی اول اسمش میم است)

الف- مردی که زیاد زور داشت
ب- محمود غزنوی یا یکی از نوادگانش
ج- محمود افغان
د- محمد آخ-وندی

٣- شعری در ارتباط با ماجرای برنامه نود بسرایید!!!

الف-  چون که دعوا با ممد آمد ....نود هم بر فناست
ب- انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس!....تا کس نکند برنامه ی فوتبال تو، انگشت
ج- واسه نونه...واسه نونه....واسه اینه که تو بخندی!
د- چه خوش گفت فردوسی پاکزاد...که رحمت بر آن تربت پاک باد!

۴- منظور فردوسی پور از عبارت "هفته گذشته پر از حوادث عجیب و غریب بود" چیست؟

الف- وی هفته گذشته به پارک سرزمین عجایب و تونل وحشت آن رفته بود.
ب- هفته پیش یک بچه دایناسور در اتاق خواب فردوسی پور پیدا شد
ج- هفته پیش اعلام شد که کردان سواد خواندن و نوشتن داشته است
د- وی منظوری نداشته، اشتباه شده...شما ببخشید

۵- منظور عادل از "مصلحت دیده شد که در این مورد صحبت نکنیم" چیست؟

الف-صدا و سیما هم داراری مجمع صلاح و مصلحت شده است
ب- صلاح مملکت خویش خسروان دانند
ج- جواب ابلهان خاموشیست!
د- عرض کردم که منظوری نداشته...باز شما به بزرگی خودتون ببخشید

۶- منظور فردوسی پور از "اگر عمری باقی باشد" چه بوده؟

الف- تهدید به قتل شده؟!
ب- خونه شون؟
ج- خونه تون؟
د- اتاق تمساحا!؟؟
ه- بابا گیر دادی به منظور های این بیچاره ها!

٧- محمد آخ-وَندی چند ساله بود که سخنگوی تربیت بدنی شد؟

الف- 4 سال و نیمه از تهران!
ب- از وقتی زبان باز کرد
ج- بزرگی به ریش است نه به سال
د- حالا شما فرض کن 25 ساله...که چی؟

8- چرا محمد آخوندی سخنگوی تربیت بدنی و عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس شد؟

الف- چون دارای سوابق زیاد و مفیدی در تماشای فوتبال به هنگام خوردن پفک است
ب- چون بالاخره فامیل آدم گوشتش را هم بخورد استخوانش را توی تربیت بدنی می اندازد
ج- چون سخن گوییدن! که مالیات نمی خواهد
د- چون دوست داشت که به این مقام منسوب شود

9- به امثال آقای آخ-وندی چه می گویند؟

الف- سخنگو
ب- طول مستطیل از عرض آن بیشتر است
ج- یه چیزی می گویند دیگر
د- هیچی کمتر از گل نمی گویند