انجمن اسلامی های دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی طی نشستی رسما از انجمن اسلامی دانشگاه تبريز جدا شدند.

انجمن های اسلامی دانشگاه علوم پزشکی که طی سالهای اخير عليرغم انفکاک دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه تبريز همراه با دانشگاه تبريز و تحت عنوان مشترک «انجمن اسلامی دانشگاه تبريز و علوم پزشکی » فعاليت ميکرد. سرانجام به دنبال برخی اختلافات از دانشگاه تبريز جدا شد.

بايد اشاره کرد که در اين مدت اکثر بودجه شورای عمومی و مرکزی مشترک از دانشکده های علوم پزشکی بويژه دانشکده پزشکی تامين ميشد.

اعضای شوراهای دانشکده ها و خوابگاههای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هفته گذشته طی نشستی مشترک اعضای شورای مرکزی خود را انتخاب و رسما از دانشگاه تبريز جدا شدند.

گفتيم بيخبر نباشيد.