ما شما را جهان گستره ای ( معادل world wide) می کنيم. باور نداريد؟ ببينيد:

 

اگر ميخواهيد در فرانسه ادامه تحصيل بدهيد و ايران دلتان را زده است اينجا را کليک کنيد.

اصلا اين هم آدرس سفارت فرانسه

ادامه اين جور سايتهای فرار مغزی را در يادداشتهای بعدی ببينيد...