کلاس اپيدميولوژی و از اين به بعد روزهای سه شنبه از ساعت ۲ تا ۴ بعداز ظهر برگزار ميشود.